Správný čas, zkušenosti a kapitál pro restart vaší firmy

Uvědomit si problém včas je prvním krokem k restartu

Restrukturalizační agentura pomáhá malým a středním firmám z problémů.
Do nich se může souhrou okolností dostat jakákoliv společnost. Podstatné je,
aby si komplikace management připustil a včas je začal řešit. Pak přichází naše práce.

Přinášíme do podniků znalosti, zkušenosti a kapitál – vše, co je nutné k jeho
úspěšnému restartování.

Financování

Princip tollingu

Tolling charakterizujeme jako účinný nástroj financování společností, které jsou schopny vyrábět a obchodovat se svými výrobky, či zbožím, ale nemají dostatečné zdroje pro finanční krytí provozních výrobních či obchodních včetně zásob. Bankovní zdroje jsou pro tyto společnosti nedostupné a vlastní prostředky k financování jsou nedostatečné. Zdroje získané tollingem jsou určeny zejména jako provozní kapitál, tedy pro pořízení zásob. Tyto zdroje nejsou určeny pro financování investic společnosti. Pro vhodný způsob investičně – rozvojového financování vaší společnosti nabízíme možnosti úvěrového financování nebo kapitálový vstup do společnosti.

Společnostem zajišťujeme finanční zdroje 500tis – 100mil Kč, aniž by společnost musela disponovat odpovídajícími zárukami. Hlavním principem tollingu je to, že pořízená aktiva se stávají majetkem financující společnosti.

Zisk z prodeje získává financující společnost, která následně zisk snížený o tollingovou přirážku převede na účet financovaného subjektu. Provize z marže se v závislosti na složitosti, odvětví a riziku pohybují od 7 – 15% ze zisku. Reálně je tak oddělen pohyb výrobků a zboží od cash-flow. Financování zásob zajišťujeme jak pro obchodní, tak výrobní společnosti. Primárně se snažíme financovanému subjektu zajistit dostatečné úvěrové zdroje. Při zavedení tollingu je fakt, že mnohé společnosti využívají tolling jako způsob financování i poté, co jsou schopny dosáhnout na bankovní úvěr.

Princip tollingu ve společnostech

Tollingový partner nakupuje na svůj účet materiál, suroviny a energie související s výrobou, které předává financované společnosti ke zpracování do výroby financující společnosti. Nákupní činnost se realizuje v souladu se zaměstnanci financované a financující společnosti. Vše je ošetřeno smlouvou o obchodním zastoupení. Pro skladovatelný materiál využívá tollingový partner sklady materiálu, které jsou fyzicky umístěny u výrobce a obsluhovány skladníky financované organizace. Účetní a skladové operace jsou zachycovány u tollingového partnera. Financovaná společnost na základě zpracovatelské smlouvy vyrobí hotové výrobky. Hotové výrobky jsou prodány odběratelům, přičemž prodej je realizován na účet tollingového partnera. Výrobní společnost inkasuje z tohoto obchodu prodejní marži, sníženou o tollingovou marži, na základě smlouvy o zpracování.

Pro koho je Tolling vhodný

Jednoduché pravidlo zní: „Komu není schválen provozní úvěr, pomůže tolling“. Nicméně i to má své obtíže. Protože při tollingu, resp. pořízení oběžných aktiv finanční zdroje většinou nejdou přes financovaný podnik, nemusí financovaný subjekt ani dokládat záruky za tyto prostředky. Na druhou stranu financovaný podnik musí jasně prokázat schopnost vyrábět a zajistit odběratele pro své výrobky, případně schopnost obchodovat se zbožím a dosahovat zisku. Financovaný subjekt, tj. subjekt ve finančních potížích, či dokonce v krizi se vyznačuje tím, že:

 • Nemá dostatečné zdroje k financování výroby a odbytu, tzn. pohledávky za odběrateli, zásoby a potřebná operativní hotovost, nejsou kryty závazky vůči dodavatelům, krátkodobými úvěry od bank či jinými půjčkami do lhůty splatnosti.
 • Nastávají problémy s likviditou, subjekt není schopen platit své závazky. Nelze financovat potřebné zásoby.
 • Dodatečné cizí zdroje v podobě bankovního úvěru nejsou dostupné z důvodu obavy banky z konkurzního rizika.
 • Dodavatelé, z důvodu neinkasování svých splatných pohledávek za subjektem, vypovídají dodavatelské smlouvy a hrozí podáním konkursu.
 • I přes finanční potíže má financovaný subjekt rentabilní výrobek, dobře zvládnutou technologii výroby, stabilní odbytové možnosti a dostatečné portfolio zákazníků platících své závazky.
 • V případě obchodních společností má financovaný subjekt rentabilní zboží a stálé odběratele.
 • Jeho finanční potíže je možno považovat za přechodné, neprohlubuje je vznik nových ztrát z výroby a odbytu a existuje východisko překonání finančních potíží realizací restrukturalizačního programu, jehož obsahem může být vstup nového strategického partnera.
 • Je možné obnovení důvěry financující banky v případě, že bude přesvědčena o reálném překonání finančních potíží.

Postup při zavedení tollingu

 • Provedeme detailní analýzu financování zásob, financovaní společnosti a její výrobní, či obchodní strategii.
 • Navrhneme vhodný financující subjekt a zajistíme dostatečné finanční krytí pro tolling.
 • Nastavíme tollingovou strategii optimálně a efektivně, s nízkými náklady cizí kapitál.
 • V případě potřeby zajistíme financující společnosti garance.
 • Průběžně kontrolujeme financování a získáváme dodatečné zdroje pro tolling.
 • Zajišťujeme klasický provozní úvěr, v případě dobrých hospodářských výsledků financované společnosti.